JSME S VÁMI JIŽ 20 LET!

Vízia, misie, hodnoty, etický kódex

Vízia
Víziou spoločnosti je byť modernou, stabilnou, ekologickou, prosperujúcou a rozvíjajúcou sa firmou, dôveryhodným a spoľahlivým zamestnávateľom v regióne.

Misia
Budujeme v očiach zákazníkov pozíciu drevostavby ako dôveryhodný, bezpečný, kvalitný a plnohodnotný variant k murovanému domu. Prostredníctvom našich kvalifikovaných zamestnancov určujeme vývoj a smerovanie v odvetví drevostavieb.

Hodnoty
Súdržnosť. Orientácia na zákazníka. Trvalé zlepšovanie. Rešpekt. Vzdelávanie.

 

Súdržnosť
Čestnosť, poctivosť a úcta k zákazníkovi sú pre nás kľúčové. Dbáme vždy na bezpečnosť práce. Spoločne naplňujeme firemnú filozofiu a ciele.

Orientácia na zákazníka
Potreby zákazníka sú pre nás kľúčové, preto im maximálne načúvame a pomáhame na ceste k vysnenému bývaniu. Sme proaktívni a dobre sa s nami obchoduje. Ponúkame odborné znalosti a prenášame ich do praxe.

Trvalé zlepšovanie
Ručíme za kvalitu, pretože máme zodpovedných a kvalifikovaných zamestnancov, ktorí rozvíjajú svoje znalosti a skúsenosti. Inovujeme materiály, vyvíjame vlastné stroje, aplikujeme nové technológie, investujeme do ľudí, pretože štandardy ostatných firiem sú pre nás nedostačujúce. 

Rešpekt
Rešpektujeme potreby našich zákazníkov. Ku každej realizácii pristupujeme ako k unikátnemu projektu, vynakladáme maximum znalostí, zručnosti a odhodlania na jeho dokončenie.

Vzdelávanie
Trvale zvyšujeme naše profesijné znalosti a schopnosti v súlade s potrebami firmy.

 

Etický kodex

je záväzným pravidlom správania sa všetkých zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti Úsporné bydlení s.r.o.

Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Úsporné bydlení sa zaväzujú dodržiavať etické, profesijné a morálne normy, ktoré sú v našej kultúre nutné na vytváranie a prehlbovanie dobrých medziľudských vzťahov. Ich správanie musí byť navyše, okrem hore uvedeného, v súlade s ustanoveniami o dobrých mravoch právnych poriadkov všetkých štátov, na ktorých území bude dochádzať k distribúcii drevostavieb.

Vyvarujú sa nečestného a nemorálneho konania, ktoré by viedlo k poškodeniu klientov alebo spoločnosti Úsporné bydlení, predovšetkým sa zaväzujú k poctivému obchodnému styku, bez vyvíjania neprimeraného nátlaku a bez používania nekalých obchodných praktík, medzi ktoré okrem iného patrí i hanenie konkurencie a jej produktov.

Pri svojej činnosti budú poskytovať klientom úplné informácie, a to podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia. Majú povinnosť oboznámiť klienta s pravidlami používania drevostavby.

Sú povinní neodkladne riešiť prípadné nedorozumenia alebo sťažnosti klienta.

Sú lojálni voči spoločnosti Úsporné bydlení, postupujú s rešpektom a úctou. Vystupujú seriózne a profesionálne a vynakladajú všetku snahu na to, aby nepoškodili jej dobrú povesť.