JSME S VÁMI JIŽ 20 LET!

Spolupráca s vysokými školami

Myslíme si, že práca so študentmi je veľmi potrebná a obojstranne prínosná, preto v našej firme každoročne absolvuje stáž niekoľko študentov z partnerských vysokých škôl. Je potrebné vychovávať mladú generáciu a dopriať jej okrem teoretickej výučby v ,,školských laviciach“ aj praktickú časť nášho remesla. Našimi partnerskými vysokými školami sú predovšetkým Slovenská technická univerzita v Bratislave, kde spolupracujeme s Ing. Alenou Struhárovou PhD., v rámci našej dlhodobej spolupráce vznikli už 2 magisterské záverečné práce a ďalšie sú momentálne v príprave. Ďalej v spolupráci s pani profesorkou usporadúvame celodenné exkurzie študentov do výroby a na naše stavby. Ďalšou partnerskou univerzitou je VUT v Brne, kde spolupracujeme predovšetkým s doktorandmi na Katedre materiálov, a v neposlednom rade aj Mendelova univerzita v Brne a ČVUT.

Okrem dlhodobej spolupráce ponúkame študentom vysokých i stredných škôl aj možnosť exkurzií tak v našej výrobnej hale, ako aj priamo na stavbe, kde môžu v praxi poznať výrobu a montáž drevostavieb a nazrieť priamo pod pokrývku stavby pasívnej drevostavby.

Diplomovej práce:

Monitorovacie meranie vlastností obvodových konštrukcií drevostavieb (2007)

V najväčšej lokalite drevostavieb v ČR uskutočňujeme dlhodobé monitorovacie meranie vlastností obvodových stien drevostavieb s rôznou skladbou plášťa. Hodnotia sa 3 druhy konštrukcií / 2 spôsoby zakladania domu / investičné náklady na výstavbu a tiež skúsenosti s používaním. Meranie sa uskutočňuje na radovom dome realizovanom v nízkoenergetickom štandarde.

 

Ako horí drevostavba (2009)

Prvý a ojedinelý experiment zorganizoval Zdeněk Kaňa ako súčasť odbornej konferencie o drevostavbách v Dubňanoch. Na akcii spolupracovali projektanti a realizátori drevostavieb, odborníci z vysokých škôl a skúšobní, požiarni špecialisti i výrobcovia stavebných materiálov.

Test sa pripravoval niekoľko mesiacov s kolektívom pracovníkov PAVUS Praha a Veselí nad Lužnicí na čele s ing. Jaroslavom Dufkom a ing. Hruškom, a kolektív Katedry drevených konštrukcií ČVUT Praha, ktorý vedie doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., a pracovníci VVÚD Praha.

 

Kvalita vnútorného ovzdušia v drevostavbách a faktory, ktoré ju ovplyvňujú, Ing. Eva Jeřábková, Ing. Jana Hadačová / Mendlova Univerzita (2015 – 2016)

V súčasnosti je veľmi aktuálnou témou kvalita vnútorného prostredia spojená s nárastom času stráveného vo vnútri (dom/auto/kancelária). Táto štúdia zhŕňa výskum v rámci dizertačnej práce zaoberajúcej sa problematikou prchavých organických látok (VOC) vo vnútornom prostredí drevostavby. Meranie sa skladá z odberov vzoriek v rôznych fázach výstavby i po nasťahovaní. Následne sa jednotlivé vzorky vyhodnocovali.

 

TAČR – Smart regions Inteligentné regióny (2015 – 2019)

Vďaka našej dlhodobej aktivite v oblastiach výskumu a vývoja sme boli prizvaní k projektu inteligentných regiónov v rámci balíčka Stavba. Tu spolupracujeme s poprednými českými univerzitami a firmami na tvorbe voľne dostupnej knižnice BIM prvkov a tiež katalógu overených detailov pre projektantov i investorov. Niektoré výstupy už boli publikované na odborných seminároch a konferenciách.

 

Termovízia – Kontrola kvality

V našej firme využívame najmodernejšie technológie, za každej situácie dbáme na odbornosť a kontrolu kvality.

Termovízne meranie budovy odhalí miesta, kadiaľ z budovy uniká teplo – čiže miesta s nedostatočnou tepelnou izoláciou, tzv. tepelné mosty, ako aj poruchy v konštrukcii budov, ktoré nie sú voľným okom viditeľné. Termovíziou možno zistiť skutočný tepelne–technický stav budovy, ktorý vždy nemusí zodpovedať stavebne – technickej dokumentácii. Termovízne snímky tak môžu byť veľmi dobrým podkladom pre projekt rekonštrukcie a zateplenia staršieho domu, môžu poslúžiť aj ako kontrola kvality stavebných prác, prípadne ako podklad pre reklamačné konanie. Termovízia pomáha odhaliť chladné miesta, kde hrozí nebezpečenstvo kondenzácie vody a tvorby plesní, ďalej zobrazí oteplenie elektroinštalácie a tepelných zariadení (napr. ističe, kontakty, podlahové vykurovanie, atď.) a napomáha zníženie ich poruchovosti. Úspešne vyhľadáva vlhké miesta v stene spôsobené zatekaním vody, odhalí netesnosti okien.

Na zaistenie efektívneho merania tepelných strát budovy je nutné, aby sa termovízne meranie uskutočňovalo za chladného počasia, a budova musí byť zároveň vykurovaná. Najlepšie výsledky sa dosahujú pri maximálnom rozdiele vnútornej a vonkajšej teploty. Vhodná vonkajšia teplota na vykonávanie termovízneho merania budovy je do +5 °C, lepšie však do 0 °C. Optimálna teplota -5 °C. Pri vonkajšom meraní nesmie pršať ani snežiť.